Samferdsel, infrastruktur, finansiering

Punktet inneholder Folkelistas prioriterering på områder som vei, havn og bane, herunder bruk av bompengefinansiering og eventuell byvekstavtale. Byen vår er stor i areal og innbyggerne bor spredt utover kommunen. Vi har behov for å forflytte oss til arbeid, skole, fritidsaktiviteter, frivillig arbeid, omsorgsarbeid og andre aktiviteter. Vi behøver fornuftige og rimelige måter å bevege oss på, som er bærekraftige for den enkelte familie. Vi trenger også ny og oppgradert infrastruktur,

det er derfor viktig å tilrettelegge for effektiv og klimavennlig samferdsel. Folkelista er opptatt av å gjøre rammebetingelsene så gode som mulig for næringslivet. Folkelista vil jobbe for andre samferdselsløsninger som blant annet mer gods fra vei til sjø og bane.

Folkelista mener som et utgangspunkt at finansiering av vei er en statlig oppgave. Med dagens organisering vil det for nye prosjekter også være behov for finansiering gjennom bompenger lokalt, dette for å fremskynde bygging av veiprosjekter med sterke lokale behov. Folkelista vil sette som et hovedkrav at bygging av vei må forbedre fremkommeligheten. Videre må alle veiprosjekter gjennomgå en reell kvalitetssikring. Folkelista mener også at dersom bompenger skal benyttes, så skal disse øremerkes til vei og forbedret trafikkflyt, samt innfartsparkering. Bompenger skal ikke gå til finansiering av byutvikling eller prosjekter som ikke er relatert til samferdsel. Bompenger skal også tilstrebe en mer sosial profil, slik at familier med lav og midlere inntekt ikke får store innskrenkninger i sine aktive liv.

Vi ønsker smartere kollektivløsninger basert på digital teknologi og fornybare driftskilder. Vi vil bruke de ledige setene som finnes i trafikken i dag i stedet for å bygge ut ny infrastruktur. Vi vil satse betydelig på samkjøring og digitale mobilitetsløsninger. Dette er fremtidens samferdselsløsninger. Vi ønsker å bygge ut samkjøringsløsninger basert på smart-teknologi. Det vil redusere køer og redusere utbyggingsbehov.

Folkelista ønsker ikke å inngå byvekstavtaler med staten som fører til lite bærekraftige bompengesatser og usosiale ordninger for innbyggerne. Grunnlaget for den byvekstavtalen som Kristiansand bystyre fremla som forhandlingsgrunnlag med staten i 2018 er Folkelista imot. En eventuell reforhandling av grunnlaget vil av hensyn til bompengenivået måtte nedskaleres kraftig. Folkelista vil bruke innkrevde, løpende bompenger fra dagens bommer til å igangsette Ytre Ringvei. 

Folkelista vil som et alternativ til nasjonale byvekstavtaler stimulere til bydelsvekstavtaler mellom kommunen og alle bydeler i nye Kristiansand. Slike avtaler vil medvirke positivt til å nå nullvekstmålet, da en del reiser unngås.

Folkelista vil arbeide for;

 • å bygge Ytre Ringvei før, eller samtidig med, en betydelig nedskalert Gartnerløkka. Gartnerløkka er kostbar, gir lite rushtidsforbedring og er i betydelig grad et byutviklingsprosjekt. Gjennomgangstrafikken vil flyttes til Ytre Ringvei, noe som også gir bedre luftkvalitet i Kvadraturen. Dersom Gartnerløkka utbygges først vil Kristiansand være den eneste byen mellom Kristiansand og Stavanger som har gjennomgangstrafikk i bysentrum
 • å digitalisere og samordne betalings- og bestillingstjenester ifor alle tilbud som; buss, bysykler, parkering, bildeling, elbillading og samkjøring
 • å sikre et effektivt og rimelig kollektivtilbud, som stimulerer til å reise kollektivt
 • at det vurderes lavprisbilletter i rushtiden på alle kollektivtilbud
 • at det må etableres flere innfartsparkeringer ved kollektivknutepunkter utenfor bomringen, i alle bydeler
 • å øke andelen kommunale utslippsfrie biler
 • å si nei til veiprising
 • å reforhandle en eventuell byvekstavtale for Kristiansandsregionen
 • at dagens bompengeordning skal benyttes til Ytre Ringvei
 • at prøveordning med hurtigbåt mellom bydelene skal utredes
 • å utrede boligutvikling og/eller ferjevirksomhet ved Kongsgårdbukta, i stedet for industri- og containerhavn. Regionalt havnesamarbeid må utvikles, samtidig vil vi se på videreutvikling av KMV-området med dryport på Langemyr som havnelokasjon for Kristiansand
 • satsing på sykkel og gange innenfor bærekraftige rammer
 • å styrke satsing på gods fra vei til sjø og bane