Sterkere bydeler og mindre sentralisering

Hjem og nærmiljø er trolig det viktigste for hver og en av oss i hverdagen. Tverrpolitisk Folkeliste ønsker trygge bo- og nærmiljøer med nærhet til det vi har mest behov for i hverdagen, slik at vi kan gå eller sykle til skole, barnehage, butikk, andre servicefunksjoner, og gjerne også til jobben.

Folkelista ønsker en gjennomgang av strukturen for bydeler og bydelssentrene for å avklare forskjellene og funksjon. Det finnes både store og små bydelssentre i dagens kommunedels- og reguleringsplaner. Tverrpolitisk Folkeliste har som en av sine tydelige hovedsaker at vi vil ha sterkere bydelssamfunn og mindre sentralisering.

Vi vil ha betydelig fokus på bydelsutvikling, gjennom blant annet økt innsats på skole, idrett, eldreomsorg, næring, miljø og kultur i alle bydeler.

Dagens koalisjon, med Høyre og Krf i spissen godt hjulpet av AP som største opposisjonsparti, har vært tydelige på at mye skal samles i og fokuseres på Kvadraturen. Folkelista ønsker å fokusere der folk bor, nemlig i bydelene. I dag bor det ca 7.000 mennesker i Kvadraturen. Tverrpolitisk Folkeliste vil ha fokus der resten av kommunens mer enn 100.000 innbyggere bor, ved utvikling av hver bydel, samt at flere bydeler går sammen om å utvikle bydelssentre.

Utviklingen av nærmiljø og bydeler i Kristiansand må planlegges helhetlig. Den må tilfredsstille ulike behov. En større spredning av boligbygging vil bidra til å holde boligpriser på et nivå folk flest har råd til. Det må legges vekt på bygg som har gode miljøkvaliteter. Utbygging må koordineres med kollektivtilbud. Kollektivtilbudet må være et attraktivt alternativ til bilkjøring.

Folkelista vil at bydelssentrene skal legges strategisk i kommunen, slik at alle har tjenestetilbud som sikrer innbyggerne muligheten til å bli boende i egen bydel gjennom hele livsløpet. Bydelssentrene bør ha egne kulturtilbud, serveringstilbud, grendehus og opplevelsestilbud for folk i alle aldre.

Vi vil etablere bydelsvekstavtaler som har til hensikt å utvikle mer effektive bydeler gjennom et økonomisk og forpliktende samarbeid mellom kommune og en eller flere bydeler. Dette vil sikre kommunens overordnede mål om nullutslipp samtidig som bydelene skaper attraktive nærtilbud.

Møteplasser, som skal være universelt utformet og ha fasiliteter som bidrar til å gjøre dette til attraktive samlingsarenaer i alle bydelene, må utvikles.

Alle bydeler skal ha effektive arenaer for læring, mestring, helse, omsorg grunderetablering og beredskap. De fleste av bydelens beboere skal ha mulighet til å gå eller sykle, på trygge veier, til slike arenaer.

Nødvendig rehabilitering av kommunale eiendommer og infrastruktur, som blant annet skoler og idrettsanlegg, mener vi skal være blant kommunens fremste prioriteringer i årene som kommer. Vedlikeholdsbudsjettet må styrkes for å ta igjen etterslep på slike eiendommer slik at levetid forlenges og egnethet for sine formål.

Vi ønsker å etablere sambruksarenaer i samarbeid med idretts- og frivillighetsorganisasjoner i bydelene, samt øke bruken av eksisterende offentlige bygg i bydelene, slik som skolebygg, flerbrukshaller og grendehus. Vi vil også arbeide for svømmetilbud både vest og øst for Kvadraturen, for bl.a. å bedre svømmekunnskapene for barn og unge.

Den medisinske beredskapen som skal gi trygghet til bydelenes beboere, herunder legekontorer og andre helsetilbud i alle bydeler, må forsterkes.

Vi vil ha fokus på å begrense personbiltrafikk ved blant annet å styrke tjenestetilbudet i bydelssentrene, samt satse på økt kollektivtransport også innad i de ulike bydelene.

Kommunen mener vi skal bistå og stimulere bydelene med etablering av bydelsråd. Bydelsrådene skal ikke være av politisk karakter, men settes sammen av velforeninger, idrettslag og frivillige organisasjoner fra bydelene, slik som eksempelvis Randesund bydelsråd. Bydelsrådene skal lyttes til i en tidlig fase, og skal få større innflytelse på bydelsutviklingen.

Vi vil arbeide for å tilrettelegge for et variert tilbud av nye boliger som også legger til rette for førstegangsetablerere, som også inkluderer å tilrettelegge for institusjonsplass i egen bydel når det ønskes.

Folkelista vil bevare og vedlikeholde stier, parker, torg, lekeplasser og friluftsområder, samt sørge for grøntområder i alle bydeler, samt bidra med å utvikle nye turområder og gi økt tilgjengelighet til strandområder i bydeler der det er naturlig.

I motsetning til dagens store partier så ønsker vi full fokus på bydelene. Folkelista ønsker forandring, vi ønsker ikke «sør som før». 

Ønsker du en ny kurs for Kristiansand? Enten du tidligere ikke har stemt, eller har stemt gult, grønt, rødt eller blått; Tenk sak, tenk nytt, og stem på Tverrpolitisk Folkeliste den 9. september.

Godt valg!

Svein-Harald Mosvold Knutsen, 4. kandidat og styreleder Tverrpolitisk Folkeliste

Publisert i Fædrelandsvennen 10. august 2019