Offentlig forvaltning

Å administrere kommunen vår er en stor oppgave. Alle innbyggerne i kommunen skal tas vare på. Kommunen bruker innbyggernes skattepenger til sin virksomhet. Da er det et krav at man driver mest mulig effektivt for å få mest mulig ut av pengene, viser størst mulig ansvarlighet, og velger kostnadseffektive løsninger til innbyggernes beste.

Kristiansand skal være en serviceinnstilt og moderne kommune. Kommunen, og hver enkelt avdeling, er til for innbyggerne. De som henvender seg, skal kunne forvente hjelp, råd og veiledning fra serviceinnstilte medarbeidere. En effektiv administrering av kommunen, der man tar i bruk digitale løsninger – gir raskere oppfølging for den enkelte innbygger. Informasjon om ulike tilbud må også oppdateres kontinuerlig.

Kristiansand kommune har fortsatt potensial for forenkling, fornying og forbedring. Vi vil ha et stort fokus på en effektiv bruk av kommunens midler, samtidig som dette ikke skal gå på bekostning av kvaliteten.

En veldrevet kommune koster mindre å drive, og gir flere penger til tjenester for innbyggerne. Vi vil være svært opptatt av en god økonomistyring i kommunen. Gjeldsbyrden må derfor søkes redusert for å ha en sunn økonomi og et godt økonomisk handlingsrom.

Kristiansand kommunes kommunikasjonsstrategi må etterleves og større åpen-het i kommunale saker må utvises.

Folkelista vil arbeide for;

  • at det legges til rette for et godt arbeidsmiljø for kommunens ansatte
  • økt bruk av dialogmøter for å redusere sykefravær
  • å fortsette rasjonalisering, effektivisering og digitalisering i kommunen, og vi vil kreve at administrasjonen i kommunen underlegges et årlig effektivitetskrav  gjennom de neste fire årene
  • å utvide bruk av digitale hjelpemidler for å redusere transport og tidkrevende møter i kommunen, samt også se nærmere på behovet for tjeneste- og delegasjonsreiser for kommunalt ansatte
  • at fullmaktsmatriser i forhold til prosesser i kommunen skal tydeliggjøres
  • å sørge for at kontrollorganene i kommunen styrkes med fagkompetanse
  • å arbeide for at det skal være et klart skille mellom politisk administrasjon og kommunale foretak som er helt eller delvis eiet av kommunen 
  • at kommunen skal ha en veterankoordinator, samt at kommunen bekoster 8. mai-arrangementet i Kristiansand
  • å gjennomgå honorarsatsene for politisk folkevalgte med målsetting om å få en reduksjon i totalkostnadene