Næringsutvikling

Næringslivet i Kristiansand er viktig for alle som bor her, og samfunnet er avhengig av et verdiskapende og lønnsomt næringsliv. Næringspolitikken skal stimulere til økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og et godt handels- og servicetilbud for byens innbyggere og tilreisende. Kristiansand må bli en mer attraktiv kommune å drive næring i. Kommunal saksbehandling må forenkles og effektiviseres. Et velfungerende næringsliv er avhengig av god fremkommelighet og tilstrekkelig parkering. Kommunikasjon og samferdsel er nerven i samfunnet. Rask, sikker og kostnadseffektiv transport av mennesker og varer er nødvendig for å skape konkurransekraft og skatteinntekter.

Næringslivet skal blomstre og utvikle seg, nye selskaper skal dukke opp gjennom utdanningsinstitusjoner og eksisterende virksomheter. I Kristiansand skal en finne inspirasjon, teknologi, samarbeidspartnere og mennesker med ideer, kraft og gjennomføringsevne. Folkelista ønsker å legge til rette for å utvikle et bærekraftig næringsliv. Folkelista vil være en aktiv pådriver for å utvikle næringslivet, og styrke aksen utdanning /næringsliv. Det skal etableres incentivordninger for å skape arbeidsplasser.

Folkelista vil arbeide langsiktig for å sikre bærekraftig fremvekst av et lønnsomt næringsliv og arbeidsplasser. Eksisterende næringer og knoppskyting skal få utvikle seg videre. En velfungerende by er en smeltedigel som tilbyr inspirasjon, kunnskap, teknologi og konkurranse. Vi må legge forholdene til rette for fremtidig vekst. Slik skapes nye lønnsomme arbeidsplasser, slik kan vi lokalt møte krav til bærekraftig omstilling.

Kommunens næringsseksjon må tilrettelegge og stimulere til nyetableringer også i kommunens bydeler. Reguleringsplaner må ta høyde for de store transformasjoner som foregår i næringslivet. Kristiansands evne til å forstå endringene og utviklingen vil defineres av nødvendige arealplaner og regulerings-planer.

Folkelista vil arbeide for;

 • fokus på samarbeid, universitet/høgskole og næringsliv
 • å gjøre byen attraktiv for nyetableringer
 • at Business Region Kristiansand (næringsseksjonen), skal ha god tilgjengelighet, og skal være utadrettet og løsningsorientert
 • å styrke samspillet mellom kommunen og bedrifter gjennom næringsklynger
 • å sørge for høy prioritet på planleggingsressurser til intensiv behandling av ventende plan- og byggesaker, herunder klagesaker
 • å gjøre det enklere for mindre, lokale bedrifter å kunne konkurrere om leveranser til kommunen
 • at man skal øke tilbudet av variert yrkesutdanning
 • at samarbeidet med alle næringsforeninger skal styrkes
 • et klart skille mellom bolig- og næringsområder
 • å sørge for god tilgang på arealer til næringsutvikling i kommunen
 • å gi gode rammevilkår og rask søknadsprosess for nyetableringer i kommunen
 • å stimulere gründervirksomhet innenfor alle bransjer