Miljø og klima

Vi står overfor en utfordring med klimaet som må tas på alvor. Hele FNs klimapanel er enige om at vi må gjøre hva vi kan for at konsekvensene av de siste års utslipp av CO2 og andre klimagasser reduseres til en oppvarming på 2 grader og aller helst 1.5 grad. Norge har en fantastisk flott natur og en kyst som vi må ta vare på. De siste årene har vi vært vitne til økende mengder søppel og plast i havet og mer ekstreme værsituasjoner.

Vi har mulighet til å gjøre noe med dette og den må vi gripe, både for vår egen del for klimaet på jorden, og ikke minst for den generasjonen som kommer etter oss. Vi må være villige til å omstille oss og ta noen tøffe, men ansvarlige beslutninger som bidrar til å begrense morgendagens utslipp av klimagasser. Vi må alle være åpne for å lære og for å forstå hva vi kan gjøre, og være villige til å gjøre det for å gi vårt bidrag til at klima ikke forverres de kommende årene.

Folkelista mener at flytting av havn til Kongsgård/Vige-området setter et sårbart marinmiljø i fare. Planene for havneflytting vedtatt av bystyret er etter Folkelista sin mening miljøskadelig, og vi vil arbeide for at reguleringsplaner blir så skånsomme som mulig for miljøet.

Folkelista sin satsing på bydelene i Kristiansand må anses som miljøvennlige tiltak, da antall reiser reduseres. Vårt forslag om å intensivere bruk av offentlige bygg i bydelene, vil også redusere klimaavtrykket.

Folkelista vil arbeide for;

 • at administrasjonen tar miljøspørsmålene på alvor og at dedikerte ansatte har miljø som hovedarbeidsområde
 • å gi fordeler til utslippsvennlige løsninger
 • et rent hav uten plast og søppel
 • å stimulere til gjenbruk og delingsøkonomi
 • å stimulere til kildesortering og mindre avfall
 • økt kunnskap om bærekraftighet
 • at det gis støtte til frivillige lag og organisasjoner som vedlikeholder byens friluftsområder
 • grundig å utrede vindkraftalternativene både på land og på sjø, samt også andre fornybare energikilder som bølger, sol m.m.
 • å fjerne gjennomgangstrafikk fra Kvadraturen for å bedre luftkvaliteten
 • økt fokus på å redusere lyd- og lysstøy, ved å tilrettelegge for slik industri utenfor etablerte boområder
 • å etablere flere innfartsparkeringer for å stimulere kollektivbruk
 • å øke andelen utslippsfrie kjøretøy
 • å stimulere og etablere samkjøringsordninger for reduserte utslipp og mindre kø
 • å forbedre kollektivtilbudet i kommunen
 • at kommunen skal bruke sin innkjøpsmakt slik at miljøvennlige innkjøp prioriteres
 • å begrense utslipp fra cruiseskiptrafikken