KUNSTSILOPROSJEKTET TIL MILLIARDÆR TANGEN I KRISTIANSAND MÅ STOPPES

PRESSEMELDING –

KUNSTSILOPROSJEKTET TIL MILLIARDÆR TANGEN I KRISTIANSAND MÅ STOPPES –  Demokratene, Frp og Folkelista tar ut helt nødvendige lovlighetskontroller på gigantprosjektet som skal koste det offentlige milliarder

Det henvises nærmere til vedtak fattet i Vest-Agder Fylkesting den 18. juni 2019 og i Bystyret i Kristiansand kommune den 19. juni 2019 i sak om Kunstsilo hvor det bla ble fattet følgende;

«Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune vil ta et felles ansvar for nødvendig regionalt driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum (SKMU)/Kunstsilo»

Til tross for rapporter fra flere sakkyndige, samt uttalelser fra en mengde eksperter, om betydelige mangler og uklarheter ved prosjektet så valgte både fylkeskommunene og Kristiansand kommune å fatte vedtak om å forsere/gå videre i prosjektet. Fylkeskommunen var splittet omtrent på midten, hvor tett på 50% ønsket nærmere gjennomgang før vedtak, mens like over 50% ville forsere prosjektet til tross for de mange advarslene.

Basert på vedtakets innhold så innbefatter dette at Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune er felles ansvarlig for nødvendige driftstilskudd til Kunstsilo-prosjektet. Vedtaket som nå er vedtatt sier altså ingenting om verken forutsetninger som settes knyttet til utbetalinger til prosjektet, ei heller settes det beløpsmessige begrensninger, noe som i realiteten da klart kan oppfattes omtrent som en «blanco-fullmakt» til prosjektet.

Prosjektet beløper seg per nå til en investering på kr 610 millioner, hvorav 400 millioner foreløpig er tiltenkt fra det offentlige. Det nevnes for øvrig at det er betydelig usikkerhet rundt selve investeringen, bla usikkerhet på moms-behandling som alene kan øke investeringen med ca 150 millioner.

På driftssiden så legges det per nå opp til en forventet årlig kostnad på opp mot 70 millioner, hvor det er betydelig usikkerhet knyttet til inntektene som skal dekke nevnte kostnader. I ytterste konsekvens kan vedtaket som nå er fattet bety at Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune må stå ansvarlig for hele den årlige kostnaden gitt de vedtak som nå er fattet om felles ansvar for nødvendig driftstilskudd.

Totalt sett innebærer dette at offentlige bevilgninger til Kunstsilo-prosjektet i løpet av få år kan beløpe seg til over en milliard.

Rapportene som nevnes ovenfor henfører til bla svært kompliserte regelverk, med klare anmodninger om nærmere vurderinger før vedtak fattes, hvorpå feil, manglende tolkning og gal vurdering kan utløste store økonomiske konsekvenser for prosjektet. Rapportene som er innhentet knyttet til prosjektet, som i det hele tatt anses som usikkert om er tillagt den kommunale og fylkeskommunale behandlingen, sier videre at prosjektet slik det foreligger nå er innbefattet med «svært stor usikkerhet» (ref rapport nr 1) og «betydelig usikkerhet» (ref rapport nr 2). En tredje rapport fraråder prosjektet i sin helhet, slik prosjektet foreligger nå. En rekke fagkyndige både innenfor teknisk og juridisk, økonomi er av samme oppfatninger. Rapportene nevner en mengde uklarheter og risikomomenter som klart anbefales å utredes før eventuelle vedtak fattes, spesielt nevnes det ekstreme usikkerheten vedrørende tolkninger og uklarheter gjort i forhold til Stiftelsesloven.

Som følge av foreliggende rapporter/kommentarer om prosjektet så var flere partier tydelige på at man i denne omgang burde si nei til prosjektet, eller i det minste utsette i påvente av at saken/prosjektet ble tilstrekkelig utredet. Det er også stilt flere spørsmål generelt om prosessen, bla habilitet blant enkelte beslutningstakere. Flertallet, spesielt lokalt i Kristiansand med utgangspunkt i Høyre, Venstre, Miljøpartiet, SV, Krf og AP, ville det annerledes, og ville følgelig forsere prosjektet nå, trolig som følge av at de ville unngå at dette ble en del av kommende valgkamp, til tross for de mange advarslene og ikke minst manglene som forelå.

Fra undertegnede sin side så er vi helt enige med flere eksperter og sakkyndige, og mener da at prosjektet og sakene ikke er i nærheten av å være tilstrekkelig utredet, hvorpå det foreligger både faktafeil og klare mangler/utelatelser i saksfremstillingen. Det er også på det rene at svært mye informasjon burde vært rekvirert, slik at risikoen kunne reduseres betydelig før eventuelle vedtak. Vi er tydelige på at vi som politikere er satt til å vise ansvarlighet i våre vedtak, og ikke vise preg av «gambling» basert på ufullstendig fakta, spesielt når det foreligger svært klare anbefalinger i forkant.

Basert på et slikt hastverk som flere politikere nå har bestemt, så ser vi derfor ikke noen annen utvei enn å innsende vedlagte lovlighetskontroll for nevnte vedtak for SKMU/Kunstsiloprosjektet, fattet for henholdsvis Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune. En slik lovlighetskontroll betyr at saken må opp på neste fylkesting og neste bystyremøte, som vil bli avholde ETTER kommende valg, noe som igjen betyr at avgjørelse da vil bli fattet basert på en endret sammensetning av nevnte utvalg, som i praksis betyr at velgerne i september 2019 da vil bestemme utfallet av Kunstsiloprosjektet.

Denne lovlighetskontrollen tas ut av Frp og Demokratene på henholdsvis fylke og kommune, og er skrevet og utført i samarbeid med Tverrpolitisk Folkeliste som stiller til valg i Kristiansand. Vi tre partier/liste er svært tydelige på at vi mener Kunstsiloprosjektet må stoppes slik det nå foreligger, noe som etter denne lovlighetskontrollen nå vil ligge i velgernes hender. Dersom du er enig med oss tre i denne saken, så bør du derfor stemme på enten Demokratene, Frp eller Tverrpolitisk Folkeliste i kommende fylkesvalg for Agder og kommende kommunevalg for Kristiansand.

Kristiansand, 5. juli 2019

Demokratene ved Vidar Kleppe (930 63 629)
Frp ved Christian Eikeland (995 63 219), Jannicke Svaba Halvorsen, Ingrid M Williamsen
Tverrpolitisk Folkeliste ved Svein-Harald Mosvold Knutsen (982 06 813)