KUNSTSILOEN – Investering, kostnader og MULIGE INNTEKTER

Det henvises til debatt omkring Kunstsiloen, og da spesielt til hva som antas av fremtidige billettinntekter, og dettes følger. Det er lite som fremkommer i sakspapirer. Det er nevnt at Sørlandets kunstmuseum, SKMU, vil ha 150,000 besøk i 2022. Hvor sannsynlig er dette tallet? Er det nok for å kunne forsvare en så enorm investering?

Spørsmålene er stilt, men det er lite svar å få, enten fordi man ikke ønsker, man ikke har svar, man ikke vil, eller rett og sagt fordi man ønsker å holde tilbake det faktum at investering ikke er bærekraftig, dvs at fellesskapet (stat/fylke/kommune) må bidra, først med investeringen, dernest med betydelige årlige bidrag. 

Flere av oss, har som følge av manglende svar, forsøkt å se nærmere på dette; besøkstall, andre museer, mot budsjetter fra SKMU osv. Faktum må på bordet, det nytter ikke å lure seg selv. Det blir interessant å se hva disse såkalte «granskerne» finner, og om de finner at Kunstsilo oppfyller forutsetninger.

FEM HUNDRE OG TREDVE MILLIONER sies det at «herligheten» skal koste – Dette skal finansieres med minst 400 millioner fra fellesskapet, hhv kommune, fylke, stat, Cultiva. SKMU skal videre oppta eksternt lån på 80 mill, hvordan dette garanteres er fortsatt usikkert? Overskridelser, prisstigning, garantier, inventar og moms, er fortsatt ikke medtatt i kalkyler, og hvordan dette skal betales er det ingen som fortsatt vet. 

På toppen kommer årlige bidrag for å dekke driften! Er det liv laga? Har prosjektet livets rett? Betyr dette at fremtidige prosjekt ekskluderes? Hvordan er forholdet mellom kommende inntekter/kostnader? Utredningen er syltynn. På tross av en mengde uklarheter, så dundrer prosjektet videre, gjennom reguleringsendringer, kjøp av arealer, pådratte kostnader m.m. Kunstsilo skal opp, koste hva det koste vil.

SKMU sin drift skal dekkes gjennom billetter, gaver og andre inntekter, mens underdekning dekkes fra fellesskapet gjennom avgitte garantier. Per nå garanteres underdekning med 60% fra stat, 20% fra kommune, 12% fra Vest- og 8% fra Aust-Agder, forholdstall som også er omsøkt videre, men som allerede fylke har sagt nei til, fylket har sogar sagt opp hele den regionale avtalen. Staten på sin side har også sagt ettertrykkelig nei til den søknaden som SKMU har sendt. 

For 2017 hadde SKMU kostnader på ca 24 mill, og et underskudd på tett på 3 millioner. Besøkende i 2017 var 29650, mot 26060 for 2016. I forhold til besøkende for 2016 er det opplyst at 9% var betalende voksne og 11% var betalende honnør/student. Betalende vs besøkende var følgelig ca 20%, noe som gav totale billettinntekter på 315,000 eller ca kr 60,- pr betalende besøk. For 2017 og 2018 er det opplyst at tallet er noe høyere.

SKMU forventer at driftskostnadene blir ca 66 mill i 2022, som for øvrig skal ytterligere opp påfølgende år. På toppen av dette så kommer avskrivninger og rentekostnader. SKMU sine kostnader skal med andre ord gjøre mer enn 3 gangen i løpet av få år. Årlige kostnader, inklusiv renter og avskrivninger, ender trolig på 80 mil per år, eller nærmere 1 milliard over en 12 års periode. På toppen av dette kommer selve investeringen på over en halv milliard. 

Hvor mye av dette som fellesskapet skal dekke er fortsatt svært uvisst, men et betydelig tall vil det være. Selv budsjettene fra SKMU viser at fellesskapet skal dekke rundt 1 milliard over en 12 års periode, og dette er basert på optimistiske anslag og prognoser…

SKMU presiserer at høyere kostnader skal dekkes med egne inntekter, trolig da gjennom ytterligere(!) betalende besøk. Dersom så ikke er tilfelle vil fellesskapet måtte dekke dette også.

SKMU vil ha billettinntekter, men hvor mye? Det hevdes 150,000 besøkende i 2022, noe som betyr at besøkstall må økes med 5x, sett i forhold til 2017. Basert på forholdstall for 2016 med 20% betalende à kr 60, så betyr 150,000 besøk billettinntekter på ca 1.8 mill – det trengs da andre inntekter på ca 64 mill for å kun dekke driftskostnadene! På toppen kommer avskrivninger og rentekostnader.

Når sant skal sies så budsjetterer SKMU selv med tett på 16 mill i billettinntekter for 2022. De referer i media fortsatt til 150,000 besøk, noe som betyr at inngangsprisen må betydelig opp, samt at forholdstallet mellom betalende vs besøk må økes betraktelig, sett i forhold til dagens tall. Men selv med billettinntekter på 16 mill så er det fortsatt langt igjen for å dekke driftskostnadene på 66 mill….

Budsjettene legger opp til at fellesskapet skal betale ca 500 mill i løpende drift over 12 år. Trolig blir tallet betydelige høyere. Dette tallet kommer i tillegg av tallet på ca 400 mill fra fellesskapet til selve investeringen.

Besøkstall og %-betalende kan bli enda høyere? SKMU har i sine budsjetter ca 16 mill i billettinntekter i 2022. De hevder selv at forholdstall for betalende vs besøk skal være drøye 55%, og en billettpris på kr 150 eks moms. Dette gir et beregnet årlig besøk i 2022 på like under 190,000, med andre ord vesentlig høyere enn de 150,000 som det refereres til i media. Basert på samme forutsetninger så legger SKMU videre opp til at besøkstallet skal være like under 270,000 i 2025.

For SKMU skal altså besøkstallet gjøre ca 9x fra 2017 til 2025, forholdstallet mellom betalende besøk skal opp fra ca 20% til 55%, og billettprisen skal mye mer enn dobles fra dagens nivå. Dersom disse forholdstallene slår til, og andre svært så optimistiske inntektsforutsetninger slår til, så vil fellesskapet «kun» sitte igjen å subsidiere årlig drift med ca 40 mill per år. Dersom inntektene ikke oppnås, vil fellesskapets subsidiering økes tilsvarende

I forhold til inngangsbillett så legger SKMU opp til en snittpris på 150 eks moms. For en familie på 4 vil det altså koste mer enn kr 600 for en inngang på muset. Snittpris blir altså 2,5x dagens nivå, skivebom? En tilsvarende familie på 4 betaler i snitt på norske museum ca 230 for besøk, og tilsvarende inngang på Munchmuseet for samme familien er på 240. Skal SKMU ikke være en plass for «bredden»?

Direktør Fuglestad er flink, men synes å ha en formidabel jobb foran seg! Han må trolig mangedoble besøk, øke % betalende, samt at inngangsbillettene må betydelig opp. 

SKMU sine forutsetninger og prognoser legger opp til tett på 270,000 besøk i 2025, men de presenterer selv ut et tall på 150,000 besøk. Det er riktignok korrigert fra SKMU at nevnte tall er for 2022. Det presiseres fra undertegnede at basert på forutsetninger sendt ut fra SKMU, så harmonerer ikke 150,000 besøk med de faktiske tall som presenteres. Basert på fremlagte forutsetninger må tallet være tett på 190,000 besøk, som altså økes til 270,000 i løpet av de kommende år.

Men 270,000 besøk (eller kun 150,000?), er det mulig? Det synes å skyte litt vel høyt? Det nevnes følgende besøk på enkelte museer i 2018; Munch 170370, Kon-Tiki 183910, Skimuseet i Kollen 164022, Astrup-Fearnley 137867 og Hennie Onstad 89500. 

SKMU sin prognose på opp mot 270,000 besøk pr år betyr ca 300% flere besøkende enn Hennie Onstad Kunstsenter som ligger sentralt i Oslo, ca dobbelt så høyt som et tilnærmet nytt Astrup Fearnley Museet som ligger på Tjuvholmen i Oslo, og vesentlig høyere enn både Munch-museet og Skimuseet i Holmenkollen (Holmenkollen isolert antas å være Norges mest besøkte turistattraksjon).

Er det virkelig noe som helst realisme bak dette? Eller er det «fantasifakta» som kommer igjen og igjen? Er det feil at noen av oss reagerer på dette, er det riktig at vi er lite fremtidsorientert eller bør vi komme i kategorien ansvarsbevisste? Er det riktig at befolkningen i kommunen vil ha dette? 

For Kunstsilo alene så snakker vi om EN MILLIARD i offentlig støtte over en 12 års periode, forutsatt at de mest optimistiske anslagene slår til. Det er verdt å merke seg at man i nabobyggene også har milliardbevilgninger, først til investering i Kilden dernest til subsidiering av samme institusjon på tett på 200 millioner per år, og det legges videre opp til en Kulturskole som skal koste samfunnet nærmere 400 millioner bare i investering. 

Er det slik vi ønsker det? Folkelista tenker ikke slik. Vi er for kunst, men basert på kvalitetssikring og balanse. Kom gjerne med kulturskole, men i stedet for en «skryteskole» på Silokaia til knappe 400 millioner, så vil vi heller bruke 40 millioner ut i 10 bydeler, gjerne i kombinasjon med flerbrukshall og idretten. Folkelista stiller gjerne på debatt om dette, men vi synes det er merkverdig at partier som Høyre, Krf, Ap og Venstre applauderer en slik bruk av samfunnets ressurser.

Svein-Harald Mosvold Knutsen, 4. kandidat Tverrpolitisk Folkeliste
Leif Westgård, 8.kandidat Tverrpolitisk Folkeliste