Kultur

Museer, kulturminner, biblioteker og arkiver er viktige kilder for forståelse av vår historie og kulturarv. Kirker og menighetsliv er viktige som kulturbærere og kulturformidlere. Musikk i alle former og annen sceneutfoldelse er viktig både for utøvere og publikum. Kunst og kultur er derfor noe for de fleste av oss, og kommunens viktigste oppgave må være å legge til rette for utfoldelse på alle nivåer.

Folkelista vil arbeide for;

  • å bidra til inkludering og integrering av innvandrere i byens kulturtilbud for barn og unge
  • en kritisk gjennomgang av bevilgninger til kultur med tanke på en klar effektivisering, samt at tilbudene favner bredt
  • at det skal føres en ansvarlig økonomisk politikk i forhold til investeringer og drift av kulturbygg i kommunen
  • at kommunen så langt som mulig skal låne ut egnede arealer til kulturell utøvelse. Målet er at flere aktiviteter kan samlokaliseres på skolene og på bydelshus
  • å si nei til Kunstsilo finansiert av det offentlige
  • å beholde kulturskolen sin sentrale rolle som tilbyder av kulturundervisning for barn i byen vår, og vi vil også øke kapasiteten, men vi vil ha tilbudene i størst mulig grad ut i bydelene
  • å sikre vedlikehold av offentlige bygg med historisk verdi
  • å organisere samarbeid mellom kulturskolen og sykehjemmene. Det gir elevene en arena for fremføring, samtidig som sykehjemsbeboerne får et stabilt kulturtilbud