Kristiansand skal være en skapende by med ambisjoner og åpenhet

Kristiansand er en trivelig kommune å bo i. Kommunens mål er knyttet til viktige satsningsområder som samskapning, kompetanse, kvalitet og deltakelse og tilhørighet. For å underbygge målene har Kristiansand nedfelt en kommunikasjonsstrategi som bygger på åpenhet, medvirkning, aktiv informasjon, relevantinformasjon og helhet. Disse visjonene og prinsippene støtter jeg helt og holdet. Det er nettopp derfor Tverrpolitisk Folkeliste er startet. 

En liste med samfunnsengasjerte mennesker som ikke lenger bare ønsker å skrive leserinnlegg og kronikker. En liste med mennesker fra et bredt politisk ståsted og med variert faglig bakgrunn. En liste med innbyggere som ønsker å bidra til å gjennomføre kommunens egen kommunikasjonsstrategi om åpenhet, medvirkning og kunnskap. En liste som sier JA til bredere innbyggerinvolvering, JA til større åpenhet innenfor kommunal forvaltning, JA til sterkere bydelssamfunn, JA til åpnere høringsprosesser med reell påvirkning og JA til beslutninger basert på kunnskap, engasjement og åpenhet med gjensidig respekt.

Folkelista er ikke noe «takk for sist» fra personer som ikke nådde opp i sine respektive partier. Det er ikke en liste av innbyggere som synes alt bør være som det er. Det er heller ikke en liste som har alle svarene i generelle vendinger som de fleste partiprogram i dag er. Folkelista er engasjement for kommunen vår. Det er ønske om å bidra til å gjøre kommunen åpnere i dialogen med sine innbyggere. Det dreier seg ikke om åpne partigruppemøter, medlemsmøter eller bystyremøter. Det dreier seg heller ikke om å etablere egne etater for innbyggerkontakt. Det dreier seg om politikere som husker hvem innbyggerne er, som tar innbyggerne med på råd, og som deler kunnskap og alternativer FØR beslutninger tas. Folkelista vil legge til rette for tidlig involvering i saker som angår folk flest i kommunen. 

Det er mange store og viktige saker som er oppe i dagens debatter. Havn, Vei og Kultur er blant disse. Selv om debatten til tider har dreid seg om utilgivelige personangrep, viser det enorme innbyggerengasjementet at byutvikling virkelig engasjerer. Engasjement blant innbyggerne i en kommune er det viktigste bidraget til utviklingen og må derfor stimuleres.

Et av dagens heteste temaer er flytting av Kristiansand Havn. Mange mener at dette prosjektet har vært diskutert siden 2003 og at det er på tide å ta en beslutning. Det at debatten har vært så intensiv de siste par årene tyder på at kunnskapen og informasjonen om alle alternativer ikke har vært åpen nok. Mange opplever at berørte innbyggere kommer for sent på banen og at deres argumenter ikke blir hørt. 

Et annet hett tema er Gartnerløkka-prosjektet. Undertegnede var delaktig i Stanens vegvesen sin konsekvensutredning om ringvei utenfor sentrum i 2010. Det ble stadfestet i 2012 at Ytre Ringvei skulle tas inn i planene. Dette vedtaket ble så tatt inn i NTP i 2016.  Samferdselsmessig ville dette bli en god løsning som også hadde bred støtte lokalt. På grunn av en utsettelse av forhandlingene om en byvekstavtale i 2017/2018 ble Gartnerløkka fremskyndet, basert på at bompengeinnkreving kunne fortsette på dagens nivå og med et statlig tilskudd kunne bygge Gartnerløkka nå. 

Gartnerløkka er et byutviklingsprosjekt som ikke forbedrer trafikksituasjonen noe, og som heller ikke svarer på utfordringen Kolsdalen-Breimyr. Derimot vil byen bl.a. få en havnegate. Tverrpolitisk Folkeliste er ikke imot Gartnerløkka, men mener Ytre Ringvei må bygges før eller senest samtidig for å unngå å skape en planlagt trafikkpropp ved Kristiansand. Det er viktig at ikke slike endringer som benytter brukerbetaling gjennom bompenger, ikke endres uten en åpen og inkluderende debatt. Slik det ser ut nå vil bompenge finansiere byutvikling og ikke samferdsel. I tillegg vil Gartnerløkka-prosjektet kunne skyve Ytre Ringvei ennå lengre ut i tid. Det var aldri planen når omkjøringsveien ble vedtatt.

Dette er bare 2 eksempler på at kommunikasjonsprinsippene til kommune og politikere ikke har fungert etter intensjonen om åpenhet, medvirkning, helhet og aktiv informasjon.

Tverrpolitisk Folkeliste stiller liste ved kommunevalget 2019 for å medvirke til at åpenhet og involvering tas på alvor. Vi ønsker å tilrettelegge bedre for økt demokratisk deltakelse og bred innbyggermedvirkning. Sammen skaper vi en by med ambisjoner og engasjement.

Erik Rostoft

Ordførerkandidat for Tverrpolitisk Folkeliste Kristiansand