Idrett, friluftsliv og frivillighet

Idretten er Norges største barne- og ungdomsorganisasjon. Den er til stor glede for alle generasjoner, både aktive og tilskuere. Engasjementet bidrar til sosialt fellesskap og trivsel. Idretten og frivilligheten er svært viktig for kommunen, og spesielt for lokalmiljøet. I Kristiansand organiserer idretten over 34.000 medlemmer, og det legges årlig ned omkring 600 årsverk frivillig arbeid, til en verdi av over 300 millioner kr. I tillegg til idretten er det registrert nærmere ett tusen frivillige organisasjoner i Kristiansand. Verdien av deres arbeid er uvurderlig.


Folkelista vil legge til rette for at flest mulig gis anledning til fysisk aktivitet, og vi vil også løfte fram frivilligheten som en viktig ressurs i vårt lokalsamfunn. Frivillig innsats har stor betydning både for samfunnet og for den enkelte. Det ligger store muligheter for kommunen i å utvikle nye tilbud og samarbeidsformer, både i dialog og i partnerskap med frivillig sektor. Uten frivilligheten stopper samfunnet opp.

Folkelista vil arbeide for;

 • å satse på bredden og massene innenfor frivilligheten og idretten
 • å ha idrett og kultur som adskilte satsingsområder
 • at man skal lytte til idretten, og beholde dagens organisering av idrettsetaten som gir et effektivt system til brukernes beste
 • at man skal ha egen idrettsetat, med en egen frittstående idrettsdirektør, hvor idretten ikke lenger er underlagt kulturfeltet, men som adskilte og likeverdige områder
 • å styrke idrettsetaten slik at den fortsatt kan yte sin service for klubbene på best mulig måte
 • at man fortløpende vurderer behovet for idrettsanlegg/flerbrukshaller for breddeidretten i bydelene
 • å samarbeide med idrettens organer om prioritering av anleggsbehovene i de ulike bydelene og idrettene
 • at idrettsanlegg må ha kontinuerlig ettersyn og vedlikehold
 • å ha helårsåpne idrettstilbud
 • å bidra til å anlegge og oppruste nærmiljøanlegg for uorganisert idrettsaktivitet
 • å satse på naturen som aktivitetsanlegg ved å tilrettelegge turløyper, tilgang til badeplasser og med størst mulig hensyntaking til universell utforming
 • kontinuerlig å forbedre rammevilkårene for idrett og frivillighet
 • at frivillige lag og organisasjoner må få tilstrekkelig tilbud om veiledning innen offentlig forvaltning og støtteordninger
 • å øke driftstilskuddene til idrett og frivillige organisasjoner
 • at kommunen så langt som mulig skal låne ut egnede arealer til frivillige organisasjoner. Målet er at flere aktiviteter kan samlokaliseres på skolene, idrettsanleggene og bydelshus i bydelene
 • å bidra til inkludering og integrering av innvandrere i byens idrettstilbud, en kritisk gjennomgang av bevilgninger til idrett og frivillighet med tanke på en klar effektivisering, samt på at tilbudene favner bredt.
 • at universell utforming av idrettsanlegg foregår i samarbeid med alle berørte aktører og brukere
 • inkluderingsordninger for familier med svak økonomi for å motvirke utenforskap. I denne sammenhengen bør innføring av fritidskort vurderes.
 • å lage sambruksarenaer i tettere samarbeid med idrett og frivillige organisasjoner i bydelene
 • rimelige svømmetilbud i alle eksisterende svømmehaller i offentlig regi, samt arbeide for reduserte priser ved bruk av Aquarama
 • At dersom idretten selv ønsker det vil vi være med på å tilrettelegge for at det bygges hall med publikumsfasiliteter i forbindelse med videre regulering av industriområdet på Valhalla og ned mot Kongsgårdbukta