Hovedsakene våre

Tverrpolitisk Folkeliste ønsker;

 • sterkere bydeler og mindre sentralisering
 • større åpenhet rundt saksbehandling innenfor kommunal forvaltning, bl.a. åpnere høringsprosesser
 • meningsutvekslinger basert på kunnskap, engasjement og åpenhet, men med gjensidig respekt
 • en bredere og tidlig reell innbyggerinvolvering i store byplanmessige og økonomisk tunge saker

Tverrpolitisk Folkeliste sine hovedsaker er;

 • Betydelig fokus på bydelsutvikling
 • Økt innsats på skole, idrett, eldreomsorg, næring, miljø og kultur i alle bydeler
  • Vi vil at alle barn skal bli sett, og sier nei til gigantskoler
  • Tilrettelegging for de som strever i hverdagen
  • Vi vil ha en verdig eldreomsorg i egen bydel
  • Vi vil satse på bredden og massene innenfor frivilligheten og idretten, og vi vil ha idrett og kultur som adskilte satsingsområder
  • Vi sier ja til kunst, men nei til kunstsilo
  • Vi vil ha kulturskolene ut i bydelene, ikke sentralisert på Silokaia
 • Ytre Ringvei før, eller samtidig med, en betydelig nedskalert Gartnerløkka. Gartnerløkka er kostbar, gir null reisebesparelse og er i realiteten et byutviklingsprosjekt
 • Vei er i utgangspunktet en statlig oppgave, men gitt dagens organisering vil det være behov for noe bompenger. Bompenger skal øremerkes til vei og trafikkflyt for nye prosjekter, samt innfartsparkering. Bompenger skal ikke gå til byutvikling. Bompenger må ha en sosial profil og må ikke hindre familier med lav og midlere inntekt i å ha et fullverdig sosialt og aktivitetsbasert liv
 • Utredning av boligutvikling og/eller ferjevirksomhet ved Kongsgårdbukta, i stedet for industri- og containerhavn. Regionalt havnesamarbeid må utvikles, samtidig vil vi se på videreutvikling av KMV-området med dryport på Langemyr som havnelokasjon for Kristiansand
 • Eiendomsskatten skal på lengre sikt bort. I kommende valgperiode skal inntektene av kommunens eiendomsskatt reduseres med minst 10% årlig. Eiendomsskatten på primærbolig skal gjøres mer sosial, gjennom innføring av et betydelig bunnfradrag som blant annet vil gi førstegangsetablerere et insentiv til investering i egen bolig. Folkelista vil av effektivitets- og kostnadshensyn også jobbe for at Skatteetatens verdier benyttes som grunnlag for beregning av eiendomsskatt. Følgelig vil ikke Folkelista støtte en retaksering av eiendommene i Nye Kristiansand
 • Fokus på tilrettelegging av bærekraftige rammebetingelser for næringslivet, samt effektivisering av offentlig forvaltning/offentlige oppgaver
 • Stimulere offentlig og privat virksomhet til å delta i det «grønne» skifte
 • Et lokalt arbeidsliv som inkluderer innbyggere uavhengig av kjønn, legning, etnisitet eller arbeidsevne
 • Fokus på god økonomistyring i kommunen, derigjennom jobbe med effektivisering av offentlig forvaltning