Helse og omsorg

Vårt mål er at Kristiansand kommune skal tilrettelegge for at alle i kommunen skal ha en god og meningsfull hverdag uavhengig av alder. Gjennom gode opplevelser skal vi stimulere de sosiale, åndelige og kulturelle behovene til den enkelte. For å ha et godt liv er helse og trivsel viktig, og vi er opptatt av at alle skal kunne få den hjelp og støtte de har krav på.

Når vi blir eldre får vi ofte andre ønsker og behov for å kunne leve gode liv. Enten man klarer seg selv, eller trenger offentlig omsorg, skal utfoldelse og livskvalitet være like selvsagt som for andre aldersgrupper i kommunen. Et mangfoldig tilbud på alle områder er vårt mål for eldre i Kristiansand.

For personer med rusproblemer og/eller psykiske plager, skal vi være opptatt av at tilbud foreligger og at behandling skal starte raskt. Det er spesielt viktig å fange opp barn og unge med slike utfordringer i en tidlig fase. Derfor er gode lavterskeltilbud viktig å utvikle som et samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. For denne gruppen er også samarbeid med næringslivet om tilpassede arbeidsplasser basert på yteevne og helsetilstand.

Vi er opptatt av at rusomsorgen i Kristiansand skal utøves på en verdig og inkluderende måte. Både bruker og pårørende må bli hørt og inkludert i behandlingsforløpet. I tillegg ønsker vi å trekke veksler på de mange frivillige organisasjoner som gjør en stor innsats i det daglige liv til mange brukere. Vi støtter mentorbaserte ordninger innenfor rusomsorgen.

Unge med rus og psykiske utfordringer som ønsker å bli rusfrie, skal bli prioritert. Folkelista skal arbeide for at det skal være tilgjengelig et åpent døgntilbud om å få plass på avrusing til de som har et behov og som ønsker det. Disse pasientene bør få et tilbud omgående etter endt avrusning om ett helhetlig bo- og behandlingstilbud for unge med et rusmiddelproblem. I behandling skal de få motivasjon for å utvikle kunnskaper, ferdigheter og mestringsstrategier som gjør dem i stand til å opprettholde en rusmiddelfri tilværelse, og ha et godt og meningsfullt liv etter endt behandling. 

Folkelista vil støtte arbeidet for de innbyggere som rammes av demens. Kommunen skal tilby gode helsetilbud og verdige boforhold. Det skal tilrettelegges for at eldre som skal bo på sykehjem, får behandling og botilbud i den bydelen de kommer fra dersom de ønsker det. Helsepersonell skal gis utdanning innenfor området og personalbehovet skal oppleves som tilstrekkelig. Samarbeid mellom den enkelte pasient, pårørende, helsepersonell og frivillige organisasjoner skal styrkes.

Folkelista vil jobbe for at Kristiansand kommune følger opp flere av forslagene fra veteranorganisasjonene i veteranplanen og blir mer bevisste på å vise aner-kjennelse for våre veteraner, gjennom bl.a. at kommunen markerer 8. mai på en verdig måte. Det er små, men viktige symboler som viser hvordan vi som samfunn takker våre soldater for tjenesten utenfor landets grenser. 

Folkelista vil arbeide for;

 • å ha en fullverdig eldreomsorg, med tilstrekkelig og tilgjengelig bemanning som innehar kompetanse, for å ivareta beboere hele døgnet
 • å tilrettelegge og motivere for tilleggsutdanning og større stillingsprosenter i helsesektoren
 • at alle sykehjem skal ha sitt eget fullverdige kjøkken
 • at det opprettes/styrkes et eget ambulerende tverrfaglig team for å sikre at ingen beboere skal oppleve at det mangler ansatte med kompetanse til å ivareta dem ved livets slutt
 • at frivillighet på sykehjem skal styrkes i det offentlige tilbudet
 • å sikre rekruttering og bemanning som skal dekke alle lovpålagte oppgaver for å ivareta beboerne på kommunens sykehjem på beste måte
 • å innføre «Livsglede for Eldre» i kommunen, og sertifisere alle kommunens sykehjem til «livsgledehjem»
 • å ha flere «varme hender» og hoder for å ivareta en helhetlig pleie og omsorg
 • at transporttjenesten (TT tjenesten) styrkes
 • å styrke dagens tilbud for tilrettelagte aktiviteter for eldre, spesielt de med behov for hjemmesykepleie
 • at ordningen med frivillighetskoordinator styrkes i samarbeid med bydelene
 • å øke medisinsk beredskap gjennom å tilrettelegge for utplassering av ambulanser på strategiske steder øst og vest for sykehuset for å redusere responstiden
 • å forsterke den medisinske beredskap, herunder antall kommunale fastlegehjemler og andre helsetilbud, som skal gi trygghet til bydelenes innbyggere
 • å bruke eldre som en ressurs og tilrettelegge for bruk av deres kompetanse
 • at legevakt, politi og andre nødetater må styrkes med rus- og psykiatrifaglig kompetanse for avlastning hele døgnet
 • at det tilrettelegges for flere seniorboliger
 • å gi økt støtte til frivillige organisasjoner som inngår samarbeid for å ivareta tjenester til de eldre og pleietrengende. Kommunen skal tilrettelegge for at  ingen eldre skal behøve å føle ensomhet.
 • at rusomsorgen må få enda større fokus og midler, for å kunne gi gode behandlings- og oppfølgingstilbud uten ventetid for unge som søker hjelp
 • å styrke psykiatrifeltet med gode lavterskeltilbud i samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner, og styrke forebyggende arbeid blant barn og unge
 • at kommunen legger planer for en ny tildelings-strategi for BPA (brukerstyrt personlig assistanse)-ordningen. Dette slik at flere brukere kan oppleve å få et tilstrekkelig timeantall og en fleksibilitet, som bidrar til at flere med ulike funksjonsnedsettelser kan leve aktive og gode liv
 • å sikre god dialog mellom NAV, helsevesen og andre aktører
 • å ha flere dagtilbud og arbeidstilbud for mennesker med psykiske problemer
 • utvide tilbud for arbeidstrening og sosial mestring i ettervern
 • etablere flere varig tilrettelagte arbeidsplasser for alle med nedsatt arbeidsevne
 • ha en rusomsorg som sikrer tidlig innsats og korte ventetider for behandling
 • at det skal stilles kompetansekrav til de som skal arbeide med pleietrengende og utviklingshemmede, også de som jobber i bofellesskap
 • at bemanningen i bofellesskap styrkes
 • at det bør benyttes både offentlige og private aktører når det gjelder avlastningstilbud for hjemmeboende utviklingshemmede, og rammene for dette må økes
 • at det skal legges vekt på at både arbeidstreningsmuligheter og støttekontaktordningen for utviklingshemmede styrkes