Gartnerløkka – Byutvikling på bilistenes regning

Kristiansand har lenge ønsket en forbedret trafikkavvikling for gjennomgangstrafikken som går tett
på bykjernen. Derfor konkluderte konsekvensutredningen i 2010, som inkluderte nærmere 100
aktører lokalt, at prioritet var en omkjøringsvei utenfor byen. I 2012 ble dette alternativet stadfestet
av departementet. Prosjektet skulle inkluderes i Nasjonal Transportplan (NTP) og ble senere omtalt
som Ytre Ringvei. Denne skulle også sørge for god trafikkflyt for all gjennomgangstrafikk og
næringstrafikk som ikke skulle inn i sentrum av Kristiansand.
Det faktum at E39 i disse dager utbedres vest for Kristiansand med avslutning i Breimyrområdet, ville
da bety at gjennomgangstrafikk på Sørlandet fikk god flyt. I tillegg ville flytting av trafikk sannsynligvis
bety at Gartnerløkkaområdet ble mindre belastet og kunne bestå med mindre
endringer/utbedringer.
I 2018 ble arbeidet med en mulig byvekstavtale for Kristiansandsregionen utsatt. Det politisk flertall i
bystyret grep dermed muligheten til å bruke «løpende» bompengeinntekter til å løse utfordringer
ved Gartnerløkka. I prosjektet omtales hensikten med blant annet følgende sitater; «En helt ny og
mye triveligere løsning for gang- og sykkeltrafikk inn til sentrum», «god framkommelighet til
Ferjehavna med ny Havnegate», «utforming som hovedvei i by, tilpasset bymiljø og byutvikling» og
ikke minst «økt samfunnssikkerhet og redusert sårbarhet i trafikksystemet». Etter vår mening ligger
sårbarheten i Baneheitunnelen, som er den egentlige utfordringen. I tillegg mener vi hensiktene i
vedtaksgrunnlaget for Gartnerløkka stort sett peker på byutvikling og lite på samferdsel. Når det i
målsetningene i tillegg uttales at «vegstrekningen skal ha god fremkommelighet og at kjøretid i
rushtrafikken skal reduseres vesentlig i forhold til i dag» da stiller vi oss virkelig spørsmål om Statens
vegvesen her har tilslørt sannheten for våre politikkere. Statens vegvesen og Nye Veier er dessuten
uenige om prognosene for gjennomgangstrafikk og rushtidstrafikk for perioden 2020-2030.
Når det så kommer til økonomien i prosjektet Gartnerløkka blir vi ennå mer urolige. Riktignok stiller
Staten med NOK 1,22 mrd men bilistene blir avkrevet for NOK 1,84 mrd. I prosjektet skal mer enn
NOK 450 mill brukes på prosjektering og byggeledelse. Nærmere NOK 450 mill til erverv av grunn,
spesielt knyttet til ny Havnegate. Mer enn NOK 300 mill skal brukes til midlertidige tiltak i forbindelse
med utbyggingen. Dette betyr i beste fall at halvdelen av prosjektet går til forbedring av E18. Dette er
tall som bystyret tok sin beslutning på. I «pakken» inngår også mer enn NOK 400 mill til myke
trafikanter som sykkel, gange og kollektiv. Er det mulig eller sprekker rammene?
Etter å ha brukt NOK 3,1 mrd forteller prosjektdokumentene at økt fremkommelighet er 0 minutter. I
tillegg mangler veistykket Kolsdalen til Breimyr. Altså en sannsynlig forlenging av prosjektet og
ytterligere kostnader på estimerte NOK 1,5-2 mrd. Lenger byggetid og forlenget trafikkaos.
Sårbarheten er svært høy og vi antar at utrykningsetatene i Kristiansandsregionen er bekymret. På
toppen av dette kommer miljøutslippene som gjennomgangstrafikken unødvendig påfører sentrum.
Næringstrafikken har gjentatte ganger pekt på at valget av en omkjøringsvei (Ytre Ringvei) er et
bedre alternativ.
Vi mener at totalsummen ved å utbedre dagens trasse mellom Gartnerløkka og Breimyr fort vil koste
mer enn en ytre ringvei som er stipulert til NOK 6 mrd. Både Statens vegvesen og Nye Veier AS har
samme eier, den Norske Stat. Ved å lage ringveien først vil behovet for utbedringer på Gartnerløkka
reduseres.

Vi foreslår at bompengene som innkreves i dag brukes til å finansiere oppstart av Ytre Ringvei.
Faktum er at innkrevingen i dagens bommer siden 1.mai 2018 er et «forskudd» på
Gartnerløkkaprosjektet. I så måte er pengene øremerket et prosjekt som ennå ikke er godkjent av
Stortinget.
Vi mener at veibygging i all hovedsak er en offentlig oppgave men tror bilister og næringsdrivende
har forståelse for bompenger til bruk for å forbedre veisystemene våre og akutte
samferdselsutfordringer.
Dagens ordninger for bompenger er verken bærekraftig eller sosialt rettferdige. Det må bli slutt på at
bilister skal finansiere en rekke offentlige prosjekter som ikke har noe med veiutbygging å gjøre. Ren
byutvikling som Gartnerløkka etter vår mening er, kan ikke lenger belastes bilister ukritisk.
Tverrpolisk Folkeliste i Kristiansand vil arbeide for å bygge Ytre Ringvei før eller samtidig med et
nedskalert Gartnerløkka. Det er etter vår mening ikke «Sør som før» men sunn fornuft. Ytre ringvei er
rett og slett et bedre samferdselsprosjekt enn Gartnerløkka.

Erik Rostoft
Ordførerkandidat Tverrpolitisk Folkeliste Kristiansand