Fremtidig organisering av idrettsetaten i Kristiansand

Idretten er Norges største barne- og ungdomsorganisasjon. Den er til stor glede for alle generasjoner, både aktive og tilskuere. Engasjement i og rundt klubbene bidrar til sosialt fellesskap og trivsel.

Idretten i Kristiansand har ved utgangen av 2018 29402 medlemmer. For å drive denne aktiviteten legges det årlig ned 525 årsverk til en samlet verdi av over 261 millioner kroner (kilde Agder Idrettskrets og SSB). Mer enn Kristiansands samlede kulturbudsjett (der idretten utgjør en liten del). Etter 2020 ved ny kommune vil medlemstallet passere 34000 og verdien av dugnadsarbeidet passere 300 millioner. Investering i idretten utløser altså betydelig merverdi i form av gratis dugnadsarbeid, til vårt alles beste.

Det er derfor åpenbart viktig og nyttig at kommunen legger stor vekt på å legge til rette for at idrettslagene kan drive sin aktivitet på best mulig måte. Dette betyr bygging og drift av anlegg og støtte til drift av klubbenes aktiviteter. Men det betyr også å legge til rette for at klubbene får best mulig rammevilkår for å drive sin aktivitet. Et viktig bidrag her er tjenestene som utføres av Idrettsetaten.Folkelista ønsker å bevare idrettsetaten og vil ha en egen toppsjef for idrett.

I Kristiansand har vi, ifølge Telemarksforskning, den best drevne idrettsetaten av samtlige storbyer i landet. Dette skyldes blant annet at etaten har dyktige og engasjerte medarbeidere som gjør sitt ytterste for å legge til rette for aktiviteten. Gjennom tett samarbeid med klubber og idrettens andre organisasjonsledd, gjennom løsningsorientering og fleksibilitet, har de bidratt til fornøyde brukere samtidig som driftskostnadene er lavere enn alle kommuner det er naturlig å sammenlikne oss med!

Folkelista forstår idrettens bekymring for den foreslåtte omorganiseringen av idrettsetaten. Ved å dele denne opp og overføre vedlikehold av anleggene til Kristiansand Eiendom. Denne bekymringen er tydelig beskrevet i en kronikk I Fædrelandsvennen 26 mars, som er underskrevet av Idrettsrådene og to byens største idrettsklubber.

I kronikken påpeker de også saksbehandlingen, der idretten føler de ikke blir lyttet til og der konklusjonen er tatt på forhånd. I dette tilfellet også uten at man kan vise til konkrete positive effekter av omorganiseringen. Det er allment kjent nasjonalt og internasjonalt at våre samfunn i tiltakende grad preges av dyrt, overdrevet og destruktivt byråkrati. Kanskje mest av alt i offentlig sektor. Folkelista ønsker ikke idrettsetaten lagt inn under den foreslåtte kulturdirektøren samt anlegg overført til Kristiansand Eiendom. Vi vil unngå byråkratisering og vil arbeide for å beholde og videreutvikle dagens organisering som sikrer nærhet til brukerne og et smidig effektivt system til brukernes beste.

Idrett, og annet frivillig arbeid, er sentralt i arbeidsprogrammet for Tverrpolitisk Folkeliste. Vi vil lytte til idretten. Høre hvilke behov de har, og søke å finne gode løsninger for å gi dem best mulig rammevilkår for aktivitetene sine.

En godt fungerende idrettsetat er et viktig virkemiddel i så måte. Vi har en godt fungerende idrettsetat i byen vår. Folkelista ønsker å bevare idrettsetaten og vil ha en egen toppsjef for idrett.

Vi i Tverrpolitisk Folkeliste støtter derfor uforbeholdent idrettens ønske om å bevare Idrettsetaten. Vi ønsker å være en pådriver for et godt idrettstilbud til alle i vår nye kommune. Dersom vi får velgernes tillit i høstens valg, vil vi arbeide sterkt for å opprettholde, og styrke, dagens organisering. Folkelista sier ja til egen frittstående idrettssjef.

Jens Anders Ravnaas, 2. kandidat Tverrpolitisk Folkeliste
Jostein Senumstad, 14. kandidat Tverrpolitisk Folkeliste

Publisert i Fædrelandsvennen 2. mai 2019