Familie og oppvekst

Familien er svært viktig, og er den plassen hvor livsløpet legges, hvor fellesskap og trygghet gis, og hvor rammebetingelser settes. En god barndom varer hele livet, og legger grunnlaget for ethvert menneske. Familiene er samfunnets grunnstein, og må både anerkjennes og støttes av det offentlige, men familiene må selv ha frihet til å bestemme. Den tryggeste og beste starten på livet for barn er i hjemmet.

Vi lever i et samfunn hvor vi har råd til svært mye, og det minste vi da kan love er at våre barn skal ha den beste og tryggeste oppveksten gjennom barnehage- og skolesituasjon. Folkelista er tydelige på at «alle barn skal bli sett», også de som er urolige, de som kommer for sent, de som glemmer å rekke opp hånda osv. Barn skal ha stabilitet. Barn skal ha trygghet. Barn skal føle mestring og barn skal føle at de blir likt og akseptert, både av andre barn og alle de voksne i skolen. Barn skal ha en sikker skolevei. Barn skal aller helst gå eller sykle til skole. Barn skal få lov til å være synlige.

Barnehagen og skolen er den plassen i samfunnet hvor læring og utvikling skal ha fokus, men det aller viktigste er at barnehagen og skolen skal sikre tilhørighet i samfunnet, for alle. Skolen og barnehagen skal være et godt sted å lære og et godt sted å være. Barnehagen og skolen skal legges opp slik at vår kulturarv formidles, og vise med tydelighet de verdier landet er bygget på. Det skal være nulltoleranse for mobbing, straff og negativt snakk om eller til barn. Det skal etableres tiltaksplan for skoler og voksne som ikke evner å oppnå denne målsettingen, som jevnlig skal følges opp. Folkelista ønsker å legge til rette for at alle elever får opplæring og tilbud som stimulerer og ivaretar den enkeltes utvikling.

Barnas aller tryggeste sted for oppvekst er hjemme hos familien. Samfunnet må gjøre sitt ytterste for å redde enhver familiesituasjon hvor det er ønske og vilje fra både foreldre og barn om å få det til å fungere. Barnevernet skal, så langt det er mulig, og så lenge det er ønske og vilje, bistå med å løse familieproblemer hjemme i familien. Vi skal lytte til de som har vært involvert i barnevernet og lære av deres opplevelser, og utvikle oss videre basert på den tilbakemeldingen vi får.


Folkelista vil arbeide for;

 • økt innsats på skole og barnehage i alle bydeler i kommunen
 • å lytte til barna, foreldre, lærere, ansatte og forskning
 • at barna skal bli sett og at det er barna som er i fokus, vi ønsker at barna skal ha stabilitet, og vi ønsker derfor ikke store omveltninger for et nærmiljø
 • at endringer i skolestruktur må begrunnes med klare og svært dokumenterbare effekter, ikke bare økonomiske driftsgevinster. Det gjelder alle endringer som flagges i skolestrukturen, bl.a. endringer i Finsland, i Songdalen, på Dvergsnes og i Vågsbygd. Folkelista ønsker av den grunn ikke stor-skoler i Vågsbygd, og er tydelige på at vi vil ha en skolestruktur i bydelen hvor ungdomstrinnet er fordelt på minst to lokasjoner
 • at den offentlige skolen må oppleves så trygg og god at den er det naturlige valget for de fleste foreldre, men vi vil samtidig ikke legge hindringer i veien for friskoler som forankres på det norske lovverket
 • å tilstrebe en fremtidig likevekt, forutsatt like vilkår, mellom private og kommunale barnehageplasser, ved at nye barnehager i hovedsak bør bygges kommunalt og fortrinnsvis ute i bydelene
 • kort og trygg vei til barnehage og skole, for derigjennom å stimulere til økt gange og bruk av sykkel til aktuelle lokasjoner
 • at skoler skal være sentrale arenaer for sosialt nettverk og sosiale aktiviteter, og vi ser gjerne at skoler i fremtiden kan være møteplasser i bydelene. Målet er at flere fritidsaktiviteter kan samlokaliseres på skolene, for bl.a. å begrense transport mellom hjem, skole og aktiviteter
 • at godt undervisningsmateriell, motiverte lærere og trygge skoleveier prioriteres
 • at skoler og barnehager skal tilrettelegges universelt for alle brukere
 • å jobbe for å øke andelen mannlige ansatte i barnehagene
 • å tilrettelegge for at barn, gjennom ansattes kompetanse, tidlig kan finne sine talent og utvikle sine interesser
 • å jobbe for at overgangen mellom barnehage og skole blir enda bedre
 • å ha et kontinuerlig fokus på å eliminere mobbing i barnehagen og skolen. Vi vil ha nulltoleranse overfor mobbing, trakassering og negativt snakk om, eller til, et barn i barnehagen og på skolen. Vi vil ha mobbeforebyggende plan på hver skole, og vi vil ha plan for å sikre at hvert barn føler seg likt av sin lærer
 • å ha plan for å sikre trygghet og mestring hos de barna som har størst behov, og vi vil ha tiltak for lærere og voksne som ikke oppnår å skape denne tryggheten for barna
 • å etablere foreldreombud i kommunen, for å sikre rettigheter sett i forhold til barns skole- og barnehagesituasjon
 • at kommunen må sikre familier barnehageplass nær hjemmet for å redusere behov for transport mellom hjem og barnehage
 • å stimulere til mer fysisk aktivitet i skolehverdagen på alle alderstrinn
 • å sikre rammer for at barnevernet primært skal løse familieproblemer i familiene med fokus på tidlig innsats
 • å evaluere arbeidet til det kommunale barnevernet, og åpne opp for utvikling og endring basert på brukerinvolvering
 • å støtte prinsippet om en stedlig styrer i hver barnehage
 • å jobbe for et godt samarbeid med næringslivet og utdanningsinstitusjoner
 • jobbe for styrket IT-satsing i skolen på alle alderstrinn