Eiendomsskatt – betydelig økning?

Regjeringen har besluttet at maksimal skattesats skal være 5 ‰ (promille), hvorpå den senere er tenkt redusert til 4 ‰. For Kristiansand betyr dette en reduksjon, mens det for Søgne og Songdalen blir en økning. I henhold til handlingsprogrammet for Kristiansand forventes eiendomsskatten for 2019 å innbringe ca. 267 millioner kroner.

Høyre har hatt makten i kommunen i flere tiår. Under partiets ledelse har reduksjon av eiendomsskatten stått på partiprogrammet hvert år. Hvert år blir vi like skuffet da resultatet blir marginale reduksjoner for folk flest. Nå lover de plutselig 50 millioner reduksjon per år, i praksis skal da eiendomsskatten bort i løpet av 6 år. Folkelista tror rett og slett ikke på Høyre, av flere grunner;

Fellesnemnda fattet i slutten av januar sine vedtak, men hva betyr egentlig dette? I spissen for vedtakene finner vi politikere fra AP, HØYRE og KRF, men hva er det egentlig de etablerte partiene vil? Vil vi se en massiv økning i den eiendomsskatten vi skal betale, eller hva mener egentlig personene som har vært med på å fatte nevnte vedtak? Når kan velgerne forvente et klart og tydelig svar?

Nevnte politikere går bl.a. inn for følgende:

  • Iverksette retaksering av eiendommer til en kostnad på minst 25 millioner. En retaksering vil selvsagt bety et høyere skattegrunnlag for alle.
  • Det skal kun benyttes en obligatorisk reduksjonsfaktor på eiendommene. For gamle Kristiansand betyr det at reduksjonsfaktoren endres fra ca. 61 % til 30 % som vil gi et vesentlig høyere skattegrunnlag.
  • Sakspapirene anbefaler ikke bruk av bunnfradrag. For både Søgne og Songdalen vil det bety et vesentlig høyere skattegrunnlag.
  • Det skal søkes om å opprettholde dagens skattenivå frem til skatteåret 2021.

I sum tyder ikke dette på noe annet enn at eiendomsskatten for kommunen vår skal opp, selv om Regjeringen forsøker å mane til en reduksjon. At Høyre nå i valgkampen går ut og sier at de skal redusere eiendomsskatten med 50 millioner årlig i kommende periode, harmonerer svært lite med vedtaket som de var med på å fatte i Fellesnemda.

Noen politikere i Kristiansand hevder til og med at eiendomsskatten går ned, ettersom skattesatsen settes ned fra dagens nivå på 5,7 ‰. Ordene er nok i behold, det er jo tross alt en redusert sats, men basert på fattet vedtak så kan det klart virke som skatten i kroner og øre vil øke, trolig betydelig.

En økning i eiendomsskatten i kroner og øre forsterkes ytterligere når man ser på hva illustrasjonene i sakspapirene viser. I dag har en eiendom med en verdi på 4,5 millioner kroner følgende årlige skatt i de respektive kommunene:

Songdalen                  kr. 12.600

Søgne                         kr.   5.850

Kristiansand              kr. 10.042

Regjeringens vedtak om «tak» for takst og skatt tilsier at en bolig med en verdi på 4,5 millioner vil kunne få en årlig eiendomsskatt på kr. 15.750 dersom man ellers følger vedtakene gjort i Fellesnemda.

Basert på vedtak i Fellesnemnda kan det innebære en ØKNING i eiendomsskatten i Songdalen på 25 %, i Søgne på 169 % og i Kristiansand på 57 %. Med andre ord i flere tilfeller kan man risikere en betydelig økning. Er dette grunnen til at de etablerte partiene frem til nå har forsøkt å styre unna diskusjon om eiendomsskatt?

Hvordan harmonerer vedtaket i Fellesnemda støttet av Høyre med Høyre sitt «valgflesk» om å redusere eiendomsskatten med 50 millioner per år? Om de mener dette, hva ligger egentlig bak, hvorfor og hva menes med vedtaket de var med på i Fellesnemda?

Videre, hvorfor bruke minst 25 millioner for retaksering, når Høyre sier at eiendomsskatten likevel skal bort i løpet av få år?

Hva er det egentlig de etablerte partiene i Kristiansand ønsker? Vil vi se en massiv økning i eiendomsskatten, mens vi i realiteten har antatt at den skal reduseres? Når vil vi få vite hva disse partiene faktisk legger i sine vedtak? Og hva er grunnen til at de fatter vedtak som omfatter at man skal bruke minst 25 millioner, eller ca. 10 % av skatteinngangen, for kun å gjøre en retaksering? Er dette ”payback” for de svært mange kostbare prosjektene vi har sett i kommunene de siste årene?

Tverrpolitisk Folkeliste vil ha en lavere eiendomsskatt i kroner og øre, og vi vil gjøre den mer sosialt rettet. Folkelista går derfor til valg på følgende:

”Eiendomsskatten skal på lengre sikt bort. I kommende valgperiode skal inntektene av kommunens eiendomsskatt reduseres med minst 10 % årlig.

Eiendomsskatten på primærbolig skal gjøres mer sosial gjennom innføringen av et betydelig bunnfradrag som blant annet vil gi førstegangsetablerere et insentiv til investering i egen bolig.

Folkelista vil av effektivitets- og kostnadshensyn også jobbe for at Skatteetatens verdier benyttes som grunnlag for beregning av eiendomsskatt. Følgelig vil ikke Folkelista støtte en retaksering av eiendommene i nye Kristiansand.”

Folkelista skal være tydelige på eiendomsskatten. De etablerte partiene, AP, Høyre og KRF, har frem til i dag ikke ville konkretisere, men det er åpenbart at vedtak fra Fellesnemnda kan bety at en rekke boliger i nye Kristiansand vil få en VESENTLIG ØKT eiendomsskatt. Det vil Folkelista klart være imot, og en stemme til oss vil bety at vi vil kreve en lavere eiendomsskatt med en mye tydeligere sosial profil. På sikt skal eiendomsskatten bort.

Tar du som velger sjansen på at Høyre holder det de lover i denne saken? Er det bedre å gi sjansen til en valgliste som ønsker reell forandring i nye Kristiansand? Ønsker også du en ny retning for Kristiansand? Da er det viktig at du benytter stemmeretten din i september, og vi anbefaler en stemme på Tverrpolitisk Folkeliste.

Godt valg!

Svein-Harald Mosvold Knutsen, 4. kandidat på Folkelista
Bernt Erik Olsen, sistekandidat på Folkelista