Containerhavn – Et bestillingsverk av et notat?

Ordføreren vil nok igjen være nedlatende, og hevde at vi ikke vil ha forandring. Politikerne har omsider fått tilbake sin såkalte bestilling. Denne gangen et svært så grundig notatet om KMV. 

En ny detaljert utredning er nå blitt til et notat, bestilt av kommunen selv, og gjort i pennen av kommunens egen by- og samfunnsenhet. Dette skulle gi en ny vurdering av KMV som containerlokasjon, men er dette en ny sjanse? Er dette tilstrekkelig sett i forhold til krav fra flere partigrupper? Eller er kravene, fra bla AP og KRF, mer et «spill for galleriet»?

Notatet, i realiteten på 19 sider, hvorav 8 sider anses som kopi av rapport fra 2013, 4 sider omhandler hva dry port løsning er, og notatet avsluttes med 7 siders «dry port prosa» uten verken beregninger eller analyser. Er dette svar på bestillingen? 

Notatet tuftes i all hovedsak på tall og analyser fra rapport i 2013. Ikke noe nytt å bringe inn i diskusjonen? Hvem har utarbeidet disse analysene? Fagmiljøet har ikke blitt kontaktet, og det undres hvilken erfaring involverte personer har på fagfeltet?

Her opereres det med anslag gjort langt tilbake i tid. Det opereres med udokumenterbare påslag. Det nevnes dybde og grunnforhold, noe som ikke var et problem ved forrige behandling. Kostnad for peling, hvor sikre er anslagene? Vi har kontaktet flere i bransjen, og ingen har fått en slik forespørsel.

En mengde anslag, en rekke uklare forutsetninger. Det er bla nevnt at det er «normalt å anta inntil 30-50% høyere enhetskostnader» ved bygging av containerterminal vs ferjeterminal. Hvor kommer den antakelsen fra? Hvilken dokumentasjon finnes på dette? 

Utvikling av containerhavn på KMV er for dyr hevdes det. Noen tall viser 800 millioner, andre viser 2 milliarder.  Hva inngår i disse tallene? Prisen for en ferdig utbygd containerhavn? Inkluderer det infrastruktur og nytt kaianlegg, eller kommer mer i tillegg? Hvorfor en slik sprik?

Tallene synes ikke å være oppdatert i det hele tatt, nær sagt alt er basert på foreldede rapporter.

KMV sammenlignes med en etableringskostnad på Kongsgård Vige (K/V) på 600 millioner. Kommunen har selv klart presisert at det tallet forutsetter at havna kan nyttiggjøre seg dagens kaianlegg, infrastruktur m.m., noe som ikke er mulig. Det sier seg selv at kostnaden på 600 millioner vil bli langt større. Hvorfor fremkommer ikke dette i et så «grundig notat» som nå er presentert?

Det skapes i rapporten også et problem i forhold til lokalisering av tankanlegg. Igjen så henvises det til tidligere rapport, bla analyser fra 2003 som tilsa at et nytt tankanlegg vil koste om lag 200 millioner. Rapporten baserer seg igjen på svært gammel dokumentasjon.

Det gjøres videre et problem i forhold til skipenes vendesirkel. Fra undertegnedes side så merkes det at normalen kanskje ikke er å vende skipe like ved kaia. Det opplyses i så henseende at et containerskip har mulighet til å bakke, eller «rygge» som nok noen i kommunen heller har i vokabularet.

Det pågår for tiden arbeid med reguleringsplan for ferjeterminalen. Rapporten sier at med bakgrunn i dette arbeidet så skal det legges fram nye oppdaterte anslag på enhetskostnader og totalkostnader. Hvorfor ikke da vente? Nok en grunn til at rapporten som nå foreligger synes å være ufullstendig

Dry port er riktignok tatt inn i notatet, men hovedsakelig som forklaring på hva konseptet går ut på, og da info om andre som har en slik løsning. Det er påfallende at det ikke er gjort noe som helst vurderinger i forhold til kostnader og beregninger for et slikt alternativ. Notatet påpeker at det er for lite informasjon for å gjøre nødvendige beregninger knyttet til en dry port løsning.

Styreleder i Kristiansand Havn, Pål Harv fra Høyre, har flere ganger hevdet at containervirksomheten kan bli værende på Lagmannsholmen i mange år. Konsulentrapporten fra 2013 pekte nettopp på det samme. Det at administrasjonen i kommunen hevder at Lagmannsholmen ikke skal vurderes nærmere, virker etter vår mening smått utrolig. 

På Lagmannsholmen har vi en containerhavn i dag. I forhold til et slikt scenario så påpeker Kristiansand Havn at det vil være nødvendig å øke dybden. Undertegnede undres da hvilke type båter havna ønsker seg inn, og forstår ikke helt hvorfor dybden skal være et problem?

I forhold til dagens lokasjon så er det også verdt å merke seg allerede jernbanetilknytning, dog noe begrenset. Lagmannsholmen vet vi fungerer, det vil koste svært lite, og kan fint være en løsning inntil andre scenario er ordentlig utredet.

Kommunens egne intern notat gir umulig KMV en ny sjanse. Dette er «spill for galleri». Det åpenbare vedtak, som omhandler flytting av containerhavn fra Lagmannsholmen, burde settes fullstendig på pause, og en ekstern uavhengig vurdering burde rekvireres umiddelbart.

Knut Sand, maskin-/mariningeniør / Nr 18 Folkelista
Svein-Harald Mosvold Knutsen, siviløkonom / Nr 4 Folkelista

Nektet publisert av Fædrelandsvennen