Bydelsutvikling

Hjem og nærmiljø er noe av det viktigste for hver og en av oss i hverdagen. Vi ønsker trygge bo- og nærmiljøer med nærhet til det vi har mest behov for i hverdagen, slik at vi kan gå eller sykle til skole, barnehage, butikk, andre servicefunksjoner, og gjerne også til jobben.

Folkelista ønsker en gjennomgang av strukturen for bydeler og bydelssentrene for å avklare forskjellene og funksjon. Det finnes både store og små bydelssentre i dagens kommunedelsplaner og reguleringsplaner.

Tverrpolitisk Folkeliste har som en av sine tydelige hovedsaker at vi vil ha sterkere bydelssamfunn og mindre sentralisering. Vi vil ha betydelig fokus på bydelsutvikling, gjennom blant annet økt innsats på skole, idrett, eldreomsorg, næring, miljø og kultur i ALLE bydeler. Dagens koalisjon har vært tydelige på at mye skal samles i og fokuseres på Kvadraturen. Vi ønsker å fokusere der folk bor, nemlig i bydelene. I dag bor det ca 7.000 mennesker i Kvadraturen. Tverrpolitisk Folkeliste vil ha fokus der resten av kommunens mer enn 100.000 innbyggere bor, ved utvikling av hver bydel, samt at flere bydeler går sammen om å utvikle bydelssentre.

Utviklingen av nærmiljø og bydeler i Kristiansand må planlegges helhetlig. Den må tilfredsstille ulike behov. En større spredning av boligbygging vil bidra til å holde boligpriser på et nivå folk flest har råd til. Det må legges vekt på bygg som har gode miljøkvaliteter. Utbygging må koordineres med kollektivtilbud. Kollektivtilbudet må være et attraktivt alternativ til bilkjøring.

Folkelista vil;

 • Bydelssentrene skal legges strategisk i kommunen, slik at alle har tjenestetilbud som sikrer innbyggerne muligheten til å bli boende i egen bydel gjennom hele livsløpet
 • Etablere bydelsvekstavtaler som har til hensikt å utvikle mer effektive bydeler gjennom et økonomisk og forpliktende samarbeid mellom kommune og en eller flere bydeler. Dette vil sikre kommunens overordnede mål om nullutslipp samtidig som bydelene skaper attraktive nærtilbud
 • Utvikle møteplasser i alle bydelene, som skal være universelt utformet og ha fasiliteter som bidrar til å gjøre dette til attraktive samlingsarenaer
 • Alle bydeler skal ha effektive arenaer for læring, mestring, helse, omsorg og beredskap. De fleste av bydelens beboere skal ha mulighet til å gå eller sykle, på trygge veier, til slike arenaer
 • Vi mener at nødvendig rehabilitering av kommunale eiendommer og infrastruktur, som blant annet skoler og idrettsanlegg, skal være blant kommunens fremste prioriteringer i årene som kommer
 • Vedlikeholdsbudsjettet for kommunale eiendommer og infrastruktur må styrkes ytterligere for å ta igjen vedlikeholdsetterslep. Kommunal eiendom må ha kontinuerlig vedlikehold for å forlenge byggenes levetid og egnethet for sine formål
 • Bydelssentrene bør ha egne kulturtilbud, serveringstilbud, grendehus og opplevelsestilbud for folk i alle aldre
 • Øke bruken av eksisterende offentlige bygg i bydelene, slik som skolebygg, flerbrukshaller og grendehus
 • Etablere sambruksarenaer i samarbeid med idretts- og frivillighetsorganisasjoner i bydelene
 • Arbeide for svømmetilbud både vest og øst for Kvadraturen, for bl.a. å bedre svømmekunnskapene for barn og unge
 • Forsterke den medisinske beredskapen som skal gi trygghet til bydelenes beboere, herunder legekontorer og andre helsetilbud i alle bydeler
 • Ha fokus på å begrense personbiltrafikk ved blant annet å styrke tjenestetilbudet i bydelssentrene, samt satse på økt kollektivtransport også innad i de ulike bydelene
 • Kommunen skal bistå og stimulere bydelene med etablering av bydelsråd. Bydelsrådene skal ikke være av politisk karakter, men settes sammen av velforeninger, idrettslag og frivillige organisasjoner fra bydelene, slik som eksempelvis Randesund bydelsråd. Bydelsrådene skal lyttes til i en tidlig fase, og skal få større innflytelse på bydelsutviklingen
 • Tilrettelegge for institusjonsplass i egen bydel når det ønskes
 • Tilrettelegge for et variert tilbud av nye boliger som også legger til rette for førstegangsetablerere
 • Kristiansand må bevare og vedlikeholde stier, parker, torg, lekeplasser og friluftsområder i alle bydeler
 • Kristiansand må sørge for grøntområder i alle bydeler
 • Kommunen skal bidra med å utvikle nye turområder i enkelte bydeler, samt økt tilgjengelighet til strandområder i bydeler der det er naturlig
 • Det skal gis mulighet til båtplasser og båtopplag i bydeler hvor dette er naturlig
 • Sørge for forsvarlig drift og vedlikehold av kirkene kommunen har ansvar for
 • Kommunens næringsavdeling skal bidra til å styrke gründere og nyetableringer i bydelene
 • Eksempler på lokale saker vil fortløpende bli lagt ut på våre websider www.folkelistakrs.no